+48 91 41 45 441    zspmieszkowice@op.pl
  WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE

 Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Osadników Wojskowych  w Mieszkowicach

 

Zasady oceniania, określane w niniejszym dokumencie opracowano na podstawie Rozporządzenia MEN  z dnia 10 czerwca 2015  roku  (Dz. U. z dnia 2015, poz 843). w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania , klasyfikowania i promowania uczniów i słuchacz w szkołach publicznych.

Rozdział I
Przepisy ogólne

1.      Wewnątrzszkolne  Ocenianie określa warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i  promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów  i egzaminów ( z zastrzeżeniem pkt. 2)  w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  im. Osadników Wojskowych w Mieszkowicach.

2.      Warunki przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz ich formy dla młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie określają odrębne przepisy.

3.      Zasady oceniania z religii i etyki określają odrębne przepisy.

4.      Zasady oceniania egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego stanowią odrębne przepisy.

 

Rozdział II
Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów

 
1.      Ocenianiu podlegają:

a)      osiągnięcia edukacyjne ucznia

b)      zachowanie ucznia.

2.      Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu    i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości  i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z  podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach  i realizowanych w szkole programów  nauczania, uwzględniających tę podstawę.

3.      Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

4.      Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

5.      Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

- informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach  w tym zakresie;

- udzielanie uczniom pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

- motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

- dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce,  zachowaniu  oraz  specjalnych uzdolnieniach ucznia;

- umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

6.      Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

- formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

- ustalenie kryteriów oceniania zachowania;

- ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, wg skali i formach przyjętych w danej szkole;

- przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

- ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w pkt. 11, rozdz. III i pkt. 2, rozdz. IV, rozdz. V;

- ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych  z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania;

- ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce.

7.      Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców  (prawnych opiekunów) o:

- wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających              z realizowanego przez siebie programu nauczania;

- sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

- warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej                    z obowiązkowych  i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

8.      Nauczyciel informuje rodziców o swoich wymaganiach edukacyjnych  z prowadzonych przez siebie zajęć edukacyjnych udostępniając je u siebie oraz  u kierownika praktycznej nauki zawodu.

9.      Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz  o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

10.  Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, których mowa w pkt. 7 , do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia rozwojowe lub specyficzne trudności  w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, z zastrzeżenie pkt. 10a  i 10b.

10a. Dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w pkt. 7, do indywidualnych  potrzeb psychofizycznych  i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznych poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, o której mowa w art. 71 b ust. 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, z zastrzeżeniem  pkt. 10b.

10b. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w pkt. 7, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych  i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

11.  Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć a także systematyczność udziału ucznia w tych zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

12.  Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego,  informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.

12a. W wypadku zwolnienia ucznia z wykonywania niektórych ćwiczeń nauczyciel dostosowuje wymagania niezbędne do otrzymania przez ucznia oceny klasyfikacyjnej.

13.  W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki i technologii informacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

13a. Uczeń ubiegający się o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek przedłożenia w sekretariacie szkoły podania do Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego, zawierającego:

- prośbę o zwolnienie podpisaną przez rodziców (prawnych opiekunów) i nauczyciela wychowania fizycznego.

- zaświadczenie lekarskie, na podstawie którego ubiega się o zwolnienie.

13b. Decyzję Dyrektora uczeń przedstawia do wglądu nauczycielowi Wychowania fizycznego a następnie oddaje wychowawcy, który załącza ja do arkusza ocen ucznia.

13c. Uczeń korzystający ze zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek biernego uczestniczenia w zajęciach swojej klasy na zasadzie obserwatora. Uczeń zwolniony z wykonywania określonych ćwiczeń uczestniczy w nich w każdy inny możliwy sposób, np. poznając zasady gier zespołowych czy ucząc się przez obserwację prawidłowego sposobu wykonywania ćwiczeń demonstrowanych przez nauczyciela i wykonywanych przez kolegów z klasy/ grupy

14.  Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art. 71b ust.3b ustawy, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego, z zastrzeżeniem pkt. 15. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.

15.  W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

16.  W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

17.  O promowaniu do klasy programowo wyższej lub ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno terapeutycznym o którym mowa w art. 71 b ust.1b. u.s.o.

 
Rozdział III
Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia

 1.      Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

2.      Nauczyciel uzasadnia każdą ustaloną ocenę w sposób następujący:

a) oceny za wypowiedzi ustne w sposób ustny,

b) oceny za pracę pisemne – pisemnie

            2a. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępnione uczniowi i jego rodzicom.

3.      Nauczyciel ocenia przyrost wiedzy i umiejętności ucznia w oparciu o:

a)      pisane w czasie zajęć prace kontrolne;

b)      pisane w czasie zajęć lub w domu referaty i wypracowania oraz inne zadania wykonywane w domu;

c)      odpowiedzi ustne i aktywność w czasie zajęć;

d)     ćwiczenia;

e)      obserwacje;

f)       egzaminy i olimpiady przedmiotowe;

g)      inne formy specyficzne dla danego przedmiotu.

4.      Do prac kontrolnych, o których mowa w pkt. 3a, zalicza się:

a)      prace klasowe;

b)      sprawdziany;

c)      kartkówki.

5.      Praca klasowa obejmuje treści programowe całego działu lub części działu stanowiące logiczną całość i powinna być poprzedzona lekcją powtórzeniową.

5a. Na początku roku szkolnego nauczyciel uczący w danym oddziale informuje uczniów o ilości prac klasowych, a co najmniej tydzień przed pracą klasową podaje jej dokładny termin i odnotowuje ten fakt w dzienniku.

5b. Z danych zajęć edukacyjnych powinny się odbywać co najmniej dwie prace klasowe w jednym semestrze.

5c. W danym dniu może odbywać się tylko jedna praca klasowa, a w tygodniu nie więcej niż trzy.

6.   Sprawdzian obejmuje treści programowe części działu, mniejszej niż praca klasowa.

6a. Co najmniej dwa dni przed sprawdzianem nauczyciel uczący w danym dziale informuje o nim uczniów i odnotowuje ten fakt w dzienniku.

6b. Sprawdzianu uczniowie nie mogą pisać w dniu, na który mają zapowiedzianą pracę klasową.

6c. W jednym dniu uczniowie danego działu mogą pisać co najwyżej dwa sprawdziany                            z  zastrzeżeniem pkt. 6b.

7.      Kartkówka jest równoważna odpowiedzi ustnej i obejmuje treści programowe:

- trzech ostatnich tematów,

- większej części lub nawet całego działu jeżeli dotyczy w zasadzie istotnych               

-  w  danym dziale treści teoretycznych.

            7a. Kartkówka może nie być zapowiadana i może odbywać się na każdych zajęciach edukacyjnych.

8.      Praca klasowa z języka polskiego powinna być sprawdzona i oddana w ciągu dwóch tygodni od jej napisania, a z pozostałych zajęć edukacyjnych w ciągu tygodnia.

8a. Sprawdziany i kartkówki powinny być sprawdzone i oddane w ciągu tygodnia.

8b. W przypadkach uzasadnionych (np. nieobecność nauczyciela, ferii, przerw świątecznych, przyczyn służbowych, itp.) termin oddania prac kontrolnych może zostać wydłużony.

8c. Wyniki pracy klasowej i sprawdzianu nauczyciel powinien omówić w czasie zajęć.

9.      Nauczyciel może ustalić z uczniami danego oddziału, że jeden raz w semestrze uczeń może nie być przygotowany i nie otrzyma oceny niedostatecznej.

9a. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może napisać pracy kontrolnej  z całą klasą, ma obowiązek ją napisać w terminie 14 dni od terminu klasowego. W indywidualnych przypadkach o terminie poprawy lub napisania pracy kontrolnej decyduje nauczyciel przedmiotu wspólnie z zainteresowanym uczniem.

9b. Jeżeli pisemna praca kontrolna nie odbyła się w ustalonym czasie z przyczyn niezawinionych przez nauczyciela, powinna się odbyć na następnych zajęciach, z zastrzeżeniem pkt. 5c oraz 6b i 6c.

10a. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania  i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wg skali, o której mowa  w pkt. 11 i pkt. 2, rozdz. IV;

10b. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, o której mowa w pkt. 11 i pkt. 2, rozdz. IV;

10c. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy.

10d. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

10e. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

11. Oceny klasyfikacyjne roczne, śródroczne oraz oceny bieżące ustala się, z zastrzeżeniem pkt. 11a,  w stopniach wg następującej skali:

a)      celujący (cel) – 6

b)      bardzo dobry (bdb) – 5

c)      dobry (db) – 4

d)     dostateczny (dst) – 3

e)      dopuszczający (dps) – 2

f)       niedostateczny (nast.) – 1

11a. Dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „-„ w odniesieniu do ocen bieżących oraz ocen klasyfikacyjnych śródrocznych. Dopuszcza się stosowanie także innych znaków przy ocenach cząstkowych po uprzednim wprowadzeniu symbolu znaku wraz z opisem do przedmiotowego oceniania. Wykaz stosowanych przez nauczycieli znaków powinien być umieszczony w dzienniku lekcyjnym na stronie osiągnięć edukacyjnych danego przedmiotu.”

           11b. Klasyfikacyjne oceny roczne i roczne zachowania wpisuje się używając pełnych nazw.

11c. Klasyfikacyjne oceny śródroczne oraz śródroczne oceny zachowania mogą być wpisywane z użyciem skrótów określonych w pkt. 11 i pkt. 2, rozdz. IV.

12.  Nie później niż na tydzień przed śródrocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej i dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów)  o przewidywanych dla niego odpowiednio śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania.

12a. O przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych rodzice (prawni opiekunowie) są  informowani w następujący sposób:

- nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jest obowiązany wpisać do dziennika przewidywane oceny klasyfikacyjne z prowadzonych przez siebie zajęć edukacyjnych;

- rodzice ucznia potwierdzają fakt zapoznania się z przewidywanymi ocenami poprzez złożenie podpisu w dzienniku lekcyjnym;

               - w przypadku nieobecności ucznia w dniu wpisywania ocen przewidywanych, wychowawca 

                przekazuje informację o ocenach przez innego ucznia, a gdy to jest możliwe listownie.

   12b. Uczeń ma prawo poprawić przewidywaną śródroczną ocenę klasyfikacyjną na zasadach określonych przez nauczyciela danych zajęć edukacyjnych.

13.  Każdy uczeń ma prawo ubiegać się o wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

a)      warunkiem uzyskania oceny, o którą ubiega się uczeń jest zdanie z wynikiem pozytywnym sprawdzianu wiadomości i umiejętności, przeprowadzonego przez nauczyciela danych zajęć edukacyjnych;

b)      sprawdzian, którym mowa w pkt. 13a może mieć formę ustną, pisemną lub zadań praktycznych;

c)      jeżeli uczeń uzyskał negatywny wynik sprawdzianu, o którym mowa w pkt. 13a, ocena klasyfikacyjna pozostaje taka jak przewidywana, z zastrzeżeniem pkt. 13 i oraz pkt. 1, rozdz. V;

d)     uczeń ubiegający się o ocenę wyższą niż przewidywana ma obowiązek złożyć podanie do dyrektora szkoły i poinformować o tym fakcie nauczyciela danych zajęć edukacyjnych oraz wychowawcę klasy;

e)      podanie, o którym mowa może zostać złożone przez rodzica (prawnego opiekuna);

f)       podanie, uczeń lub jego rodzic (prawny opiekun) składa w ciągu trzech dni od dnia wpisu przewidywanych ocen do dziennika;

g)      nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, w ciągu trzech dni od dnia złożenia podania, informuje ucznia lub jego rodzica (prawnego opiekuna) o formie, zakresie materiału, koniecznych wymaganiach do uzyskania oceny wskazanej w podaniu oraz określa termin sprawdzianu, o którym mowa w pkt. 13a;

h)      uczeń lub jego rodzic (prawny opiekun) potwierdza nauczycielowi własnoręcznym podpisem, że został poinformowany o terminie, formie, wymaganiach i zakresie sprawdzianu, o którym mowa w pkt. 13a;

i)        jeżeli w okresie po ogłoszeniu przewidywanej oceny klasyfikacyjnej uczeń uzyska z danych zajęć edukacyjnych kolejną ocenę cząstkową (bądź oceny) będące podstawą do ustalenia niższej lub wyższej oceny klasyfikacyjnej może ona zostać odpowiednio obniżona lub podwyższona w stosunku do oceny przewidywanej.

14.  Ustala się następujące ogólne kryteria ocen:

a)      stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

- posiadł wiedzą i umiejętności znacznie wykraczające poza treści programowe danych zajęć edukacyjnych w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, oraz

- biegle posługuje się zdobytymi umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych z zakresu treści programowych w danej klasie, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także samodzielnie zadania wykraczające poza treści programowe tej klasy, lub

- osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.

b)      stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

- opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych w treściach programowych danych zajęć edukacyjnych w danej klasie, oraz

- sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte treściami programowymi, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.

c)      stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

- nie opanował w pełni wiadomości określonych treściami programowymi zajęć edukacyjnych    w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawach programowych, oraz

- poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.

d)     stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

- opanował wiadomości i umiejętności określone treściami programowymi zajęć edukacyjnych  w danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawach programowych, oraz

- rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o średnim  stopniu trudności.

e)      stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

- ma braki w opanowaniu podstaw programowych, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danych zajęć edukacyjnych w ciągu dalszej nauki, oraz

- rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności.

f)       stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

- nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawami programowymi zajęć edukacyjnych w danej klasie, a braki w wiadomościach  i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tych zajęć, oraz

   - nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.

15.  Przy ustalaniu stopnia dopuszczającego z pisemnych prac kontrolnych, z uwzględnieniem kryteriów zawartych w pkt. 14a – e przyjmuje się za wystarczające udzielenie 40 % poprawnych odpowiedzi.

15a. Przy ustalaniu pozostałych ocen przyjmuje się następujące progi procentowe:

        0 – 39 %     - niedostateczny

        40 – 59 %   - dopuszczający

        60 – 74 %   - dostateczny

        75 – 90 %   - dobry

        91 – 99 %   - bardzo dobry

        powyżej 100 %  - celujący

16.  Wyjątkowo, w przypadkach przeprowadzania pisemnych prac kontrolnych  z wykorzystaniem materiałów zewnętrznych, w których zawarte są kryteria oceniana, zasada, o której mowa w pkt. 15, nie obowiązuje.

Rozdział III a
Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie
z zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych

1.  Każdy uczeń jest oceniany indywidualnie.

2.  W ocenianiu ucznia z zajęć praktycznych i praktyki zawodowej przyjmuje się następujące kryteria:

a)      stopień opanowania programowych umiejętności

b)      jakość pracy

c)      umiejętność łączenia teorii z praktyką

d)     zaangażowanie ucznia w wykonywaną pracę

e)      samodzielność podczas wykonywania pracy

f)       organizowanie stanowiska pracy i wykonywanych czynności

g)      umiejętność pracy w zespole

h)      poszanowanie sprzętu

i)        przestrzeganie dyscypliny pracy

j)        kultura osobista

k)      obecność:

-          obecność na praktykach zawodowych i zajęciach praktycznych musi być min. 90 %;

-          wszystkie opuszczone dni zajęć praktycznych i praktyk zawodowych muszą być odpracowane po uzgodnieniu z kierownikiem szkolenia praktycznego i pracodawcą;

-          w przypadkach losowych (np.: długotrwała choroba) Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o zmniejszeniu o 10 – 15 % ilości dni do odpracowania.

3.      Jeśli uczeń nie odpracuje wszystkich nieobecności na zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych jest nieklasyfikowany. Odpracowane nieobecności muszą być potwierdzone podpisem przez osoby do tego upoważnione, tj. zajęć praktycznych – nauczyciel, praktyk zawodowych – opiekun praktyk.

4.      Każde zajęcia praktyczne kończą się oceną wpisywaną do karty zajęć praktycznych i w dzienniczku praktycznej nauki zawodu.

5.      W klasyfikacji śródrocznej i końcoworocznej ocena z zajęć praktycznych jest wypadkową ocen, z którą zapoznaje ucznia nauczyciel.

6.       Na ocenę  z praktyki zawodowej składa się ocena zakładu pracy, w którym uczeń odbywał praktykę oraz ocena za prowadzoną dokumentację w dzienniczku praktyk, wystawiona przez kierownika praktycznej nauki zawodu lub dyrektora szkoły.

7.      Po zakończeniu realizacji programu praktyki, opiekun praktyk powinien wpisać w dzienniczku praktyk opinię o pracy ucznia oraz wystawić ocenę końcową.

 
Rozdział IV
Ocenianie zachowania ucznia

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

a)      wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

b)      postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej;

c)      dbałość o honor i tradycje szkoły;

d)     dbałość o piękno mowy ojczystej;

e)      dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

f)       godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

g)      okazywanie szacunku innym osobom.

2.      Zachowanie ucznia ocenia się wg następującej skali, z zastrzeżeniem pkt.  11a i 11b, rozdz. III :

a)      wzorowe (wz)

b)      bardzo dobre (bdb)

c)      dobre (db)

d)     poprawne (pop)

e)      nieodpowiednie (ndp)

f)       naganne (ng)

3.      Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

a)      oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

b)      promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

4.      Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy, po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

5.      Ustalona przez wychowawcę roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem pkt. 6 i pkt. 1, rozdz. VI.

6.      Każdy uczeń ma prawo ubiegać się o wyższą niż przewidywana ocenę zachowania.

a)      uczeń ubiegający się o ocenę wyższą niż przewidywana ma obowiązek złożyć podania do dyrektora szkoły i poinformować o tym fakcie wychowawcę klasy;

b)      podanie, o którym mowa w pkt. 6a może zostać złożone przez rodzica (prawnego opiekuna) ucznia;

c)      dyrektor szkoły w ciągu 5 dni od dnia otrzymania podania, powołuje komisję w składzie:

- pedagog lub kierownik praktycznej nauki zawodu – jako przewodniczący komisji,

- dwóch nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne w danej klasie;

d)     przewodniczący komisji, o której mowa w pkt. 6c ustala termin posiedzenia komisji i informuje o nim ucznia lub jego rodzica (prawnego opiekuna), wychowawcę klasy oraz przewodniczącego lub członka samorządu klasowego;

e)      uczeń lub jego rodzic (prawny opiekun), wychowawca klasy oraz przewodniczący samorządu klasowego potwierdzają własnoręcznym podpisem informację o terminie posiedzenia komisji;

f)       ocenę zachowania ustala komisja po wysłuchaniu ucznia, wychowawcy oraz przewodniczącego samorządu klasowego, w przypadku jego nieobecności innego członka samorządu klasowego;

g)      w przypadku różnicy zdań członków komisji, ocenę zachowania ustala się zwykłą większością głosów;

h)      ustalona przez komisję ocena jest ostateczna, z zastrzeżeniem pkt. 6j oraz pkt. 1, rozdz. VI;

i)        z posiedzenia komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

- skład komisji;

- termin posiedzenia komisji;

- ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

j)        w przypadku, gdy do terminu klasyfikacji, uczeń dokona czynu kwalifikującego do ustalenia niższej lub wyższej oceny może ona zostać odpowiednio obniżona lub podwyższona w stosunku do oceny przewidywanej.

7.      W szkole stosuje się punktowy system oceniania.

8.      Na początku każdego semestru uczeń otrzymuje pulę 30 punktów.

9.      Pula punktów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, zgodnie z kryteriami zawartymi w pkt. 10.

10.  Punkty sumuje się na koniec semestru:

a)      ilość punktów, z których ustala się roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania jest średnia arytmetyczna sumy punktów uzyskanych po pierwszym i drugim semestrze roku szkolnego;

b)      w zależności od ilości zgromadzonych punktów, uczeń otrzymuje następującą ocenę  z zachowania:

- wzorową – powyżej 100 punktów,

- bardzo dobrą – od 70 do 99 punktów,

- dobrą – od 30 do 69 punktów,

- poprawną – od – 20 do 29  punktów,

- nieodpowiednią – od – 21 do  – 60 punktów,

- naganną – poniżej - 61 punktów.

c)      punkty dodawane do puli, o której mowa w pkt. 9, uczeń otrzymuje za:

 

Lp.

Przyznawane za:

 

 

Ilość punktów

Przyznawane przez

1.

Reakcja na przejawy zła oraz przemoc

10 p.

 

Wychowawcę

 

 

 

 

Pedagoga Dyrektora

 

 

 

 

 

 

(każdorazowo)

2.

Udział w zawodach i konkursach

 

 

 

Nauczyciela organizującego

 

przedmiotowych:

 

 

10p.

30p.

50p.

10p.

konkurs lub zawody

 

konkurs przedmiotowy szkolny

 

( każdorazowo za udział)

 

konkurs przedmiotowy rejonowy

 

 

 

konkurs przedmiotowy wojewódzki

 

 

 

zawody sportowe dowolnego szczebla

 

3

 

 

Czynny udział w organizacjach szkolnych

20p.

Opiekuna organizacji

szkolnej (jednorazowo

na koniec semestru)

 

 

 

 

 

 

4.

Aktywna praca w kołach zainteresowań

10p

Opiekuna koła

 

 

 

 

(jednorazowo na koniec

 

 

 

 

semestru)

5.

Aktywna praca na rzecz klasy

 

10p.

Wychowawcę

 

 

 

 

(jednorazowo na koniec

 

 

 

 

semestru)

6.

Pomoc koleżeńska

 

 

20p.

Wychowawcę

 

 

 

 

(jednorazowo na koniec

 

 

 

 

semestru)

7.

Dbałość o wystrój klasy i szkoły

 

od 2p. do 5p.

Nauczyciela pracującego z

młodzieżą (każdorazowo)

 

 

 

 

8.

Wykonanie pomocy dydaktycznych

5p.do 10p.

Nauczyciela pracującego z

młodzieżą (każdorazowo)

9

Zmiany niewłaściwego zachowania

od 1p. do 5p.

Wychowawcę (jednorazowo

 

 

 

 

 

 

na koniec każdego miesiąca)

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

Inne pożądane zachowania

Własne inicjacje

Wysoka kultura osobista

Dobra frekwencja (brak godzin

nieusprawiedliwionych i spóźnień)

Czytelnictwo 

Wkład pracy włożony w naukę

Obowiązkowość ( uczeń wywiązuje się

z podjętych zobowiązań

5p.

 

 

Wychowawcę (jednorazowo

na koniec każdego miesiąca)

 

 

 

 

 

11.

Iinne nie wymienione pożądane

od 0 do 10p

Wychowawcę

 

zachowania.

 

 

 

 

(na koniec każdego

 

 

 

 

 

 

miesiąca)

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. punkty odejmowane każdorazowo od puli, o której mowa w pkt. 9, uczeń otrzymuje za:

 

Lp.

Przyznawana za:

 

 

Ilość punktów

Przyznawana przez:

1.

Spóźnienia na lekcje

1p

Nauczyciela uczącego

(za każde spóźnienie)

2.

Nieusprawiedliwione godziny

2p.

Wychowawcę

(za każdą nieusprawiedliwioną

godzinę)

3.

Utrudnienia prowadzenia zajęć lekcyjnych

2p.

 

Nauczyciela uczącego

 

 

 

 

 

 

(po każdej przeprowadzonej

 

 

 

 

 

 

lekcji)

4.

Brak reakcji pozytywnej  ucznia na kolejne

od 0 do 10p.

Nauczyciela uczącego

 

upomnienia nauczyciela prowadzącego lekcję

 

 

(na koniec semestru)

5.

Aroganckie zachowanie wobec nauczyciela

10p

 

Nauczyciela prowadzącego

 

prowadzącego zajęcia

 

 

 

 

zajęcia( każdorazowo)

6.

Niestosowny ubiór, makijaż, niestosowna fryzura

5p.

 

Wychowawcę

 

kolczyk u chłopców.

 

 

 

 

(jednorazowo na koniec

 

 

 

 

 

 

semestru)

7.

Używanie wulgarnych słów

 

2p.

 

Nauczyciela, pracowników

 

 

 

 

 

 

szkoły (każdorazowo)

8.

Uleganie nałogom

 

 

 

 

Wychowawcę,

 

Papierosy

 

 

10p.

 

Pedagoga

 

Alkohol

 

 

20p.

 

Dyrektora

 

Narkotyki

 

 

30p.

 

(Każdorazowo)

 

Towarzyszenie osobom palącym , pijącym alkohol

 

 

 

 

narkotyzującym się.

 

 

5p.

 

 

9.

 

Niszczenie mienia szkolnego

 

20p.

Każdego pracownika szkoły

(każdorazowo)

10.

Zaśmiecanie terenu szkoły

 

5p.

Każdego pracownika szkoły

(każdorazowo)

 

11.

Naganne zachowania poza terenem

10p.

Wychowawcę,

Pedagoga

 

szkoły (w tym zachowanie w środkach

 

komunikacji miejskiej, kinach, teatrach i

Dyrektora

(każdorazowo)

 

Każdego pracownika szkoły

(każdorazowo)

 

 

 

miejscach publicznych)

 

12.

Nieprzestrzeganie zarządzeń Dyrekcji

Szkoły np.: wychodzenie poza teren szkoły,

używanie telefonów komórkowych w czasie lekcji

oraz inne wprowadzane w życie zarządzenia

10p.

13

 

Stosowanie jakiejkolwiek przemocy

 

30p.

Wychowawcę,

Pedagoga

Dyrektora

(Każdorazowo)

14.

 

Kradzieże

 

 

30p.

Wychowawcę,

Pedagoga

Dyrektora

(Każdorazowo)

 

15.

 

 

 

Chuligańskie wybryki:

pobicia

znęcanie się słowne lub fizyczne

Zorganizowana przemoc

prowokowanie do złych zachowań

oszustwa

wymuszania

wyłudzana

inne wyjątkowo naganne wykroczenia w stosunku

do uczniów lub pracowników szkoły

50p.

Wychowawcę,

Pedagoga

Dyrektora

16.

Grupowe przebywanie w szkolnych toaletach

5p.

 

Każdego pracownika szkoły

17.

 

Inne nie wymienione naganne zachowania

10p.

Wychowawcę

(na koniec każdego

miesiąca)

 


 
11.  Bez względu na zgromadzoną ilość punktów, uczeń otrzymuje ocenę naganną zachowania za:

a)      picie alkoholu,

b)      30 i więcej godzin nieusprawiedliwionych,

c)      handel, zażywanie lub posiadanie narkotyków,

d)     rozbój, wymuszanie pieniędzy, kradzieże, przemoc wobec kolegów i inne rażące zachowania.

12.  Jeżeli uczeń opuścił bez usprawiedliwienia 3 i więcej godzin lekcyjnych w danym semestrze, nie może otrzymać oceny wzorowej zachowania.

13.  Jeżeli uczeń opuścił 25 godzin bez usprawiedliwienia, wychowawca informuje o tym fakcie rodziców.

14.  Wychowawca oblicza średnią ocenę (roczną) ucznia uwzględniając oceny klasyfikacyjne śródroczne (roczne) ze wszystkich obowiązkowych zajęć realizowanych przez ucznia w danym semestrze (roku szkolnym).

15.  Jeżeli uczeń opuścił od 30 do 39 godzin lekcyjnych, otrzymuje naganę wychowawcy klasy.

16.  Jeżeli uczeń opuścił od 40 do 49 godzin lekcyjnych, otrzymuje naganę dyrektora szkoły z ostrzeżeniem o możliwości skreślenia z listy uczniów.

17.  Uczeń, który opuścił bez usprawiedliwienia 50 lub więcej godzin może zostać, zostaje skreślony z listy uczniów.


Rozdział V
Egzaminy klasyfikacyjne

1.      Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w planie nauczania.

2.      Uczeń niesklasyfikowany z powodu nieobecności usprawiedliwionej może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3.      Na wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

4.      Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

a)      realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub indywidualny tok nauki;

5.      U uczniowi zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny z zachowania.

6.      Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej,  z zastrzeżeniem pkt. 7.

7.      Egzamin klasyfikacyjny z informatyki, technologii informacyjnej, wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

8.      Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

9.      Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych  w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

10.  W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

11.  Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

- imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w pkt. 9;

- termin egzaminu klasyfikacyjnego;

- zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;

- wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

12.  Dla ucznia szkoły prowadzącej kształcenia zawodowe, niesklasyfikowanego z zajęć praktycznych  z powodu usprawiedliwionej nieobecności, szkoła organizuje zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania  i ustalenie śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć praktycznych.

13.  W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „niesklasyfikowany”.

14.  Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem pkt. 14a i  pkt. 1, rozdz. VI

a)      ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego;

b)      ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna,  z zastrzeżeniem rozdz. VI

Rozdział VI
Zgłaszanie zastrzeżeń

Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
a)      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

b)      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem, jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
W skład komisji wchodzą:
a)      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

- dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

- nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

- dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;

b)      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

- dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

- wychowawca klasy,

- wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

- pedagog,

- przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

- przedstawiciel rady rodziców.

Nauczyciel, o którym mowa w pkt. 4a, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w  porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem      pkt. 1, rozdz. 7.
Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
a)      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

- skład komisji,

- termin sprawdzianu, którym mowa w pkt. 2a,

- zadania (pytania) sprawdzające,

- wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

b)      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

- skład komisji,

- termin posiedzenia komisji,

- wynik głosowania,

- ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

             Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.

Do protokołu, o którym mowa w pkt. 7a, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w pkt. 2a, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektor szkoły.
Przepisy od pkt. 1 – 9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ustalona przez komisję ocena jest ostateczna.
Uczeń lub jego rodzice ma prawo wglądu do dokumentacji dotyczącej oceniania , w tym również dokumentacji egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego. Aby zapoznać się z dokumentacją uczeń składa wniosek do dyrektora szkoły. Po rozpatrzeniu wniosku dyrektor wyznacza termin i miejsce,    w którym uczeń i/lub może zapoznać się z dokumentacją.
 
Rozdział VII
Egzaminy poprawkowe

Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu      z informatyki, technologii informacyjnej oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych i innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń (doświadczeń), ma formę zadań praktycznych.
Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.
Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
a)      dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;

b)      nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;

c)      nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

Nauczyciel, o którym mowa w pkt. 5b,  może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający  w szczególności:
a)      skład komisji;

b)      termin egzaminu poprawkowego;

c)      pytania egzaminacyjne;

d)     wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.

          Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych   

          odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.
9a. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Zajęcia te muszą być realizowane w klasie programowo wyższej.

Uczeń, który ma prawo do zdawania egzaminu poprawkowego (egzaminów poprawkowych), składa  w sekretariacie szkoły podanie w terminie do dnia rady pedagogicznej.
 
Rozdział VIII
Promocja do klasy programowo wyższej
Ukończenie szkoły

Uczeń, który ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych  w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej.
Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią co najmniej 4,75 oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
2a. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnia ocen co najmniej 4, 0 oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania otrzymuje nagrodę książkową.

2b. Uczeń, który nie opuścił w ciągu roku szkolnego ani jednej godziny lekcyjnej i w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnia ocen co najmniej 3, 0 otrzymuje nagrodę książkową za 100% frekwencję.

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej  z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej             i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu, z uwzględnieniem pkt. 3, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej.
Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w pkt. 4, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz  co najmniej dobrą ocenę z zachowania.