+48 91 41 45 441    zsckrmieszkowice@zsckr.com.pl
REGULAMIN INTERNATU
ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. OSADNIKÓW WOJSKOWYCH
W MIESZKOWICACH
 
ROZDZIAŁ I
Podstawy prawne
§1.
 
1.      Ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. nr 67, poz. 329 z 1996 r.)
2.      Karta Nauczyciela, ustawa z dn. 26.01.1982 r. (Dz. U.  z 2006 r. Nr 97, poz. 674)
3.      Rozporządzenie Rady Ministrów z 4.08.1993 r. w sprawie warunków, form, trybu przyznawania wypłacania oraz wysokości pomocy materialnej dla uczniów (Dz. U.nr 74, poz. 350 z 1993 r.)
4.      Statut Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mieszkowicach.
 
 
ROZDZIAŁ II
Postanowienia ogólne
§2.
 
1.      Internat jest integralną częścią szkoły.
2.      Internat jest placówką koedukacyjną.
3.      W okresie nauki jest wspólnym domem wychowanków, w którym należy dążyć do tworzenia rodzinnej atmosfery sprzyjającej dobrej nauce, pracy i prawidłowemu współżyciu.
 
ROZDZIAŁ III
Zadania internatu
§3.

Do zadań internatu należy:
1.      Zapewnienie dobrych warunków mieszkalnych i wyżywienia.
2.      Zapewnienie dobrych warunków sanitarno – higienicznych.
3.      Zapewnienie właściwych warunków do nauki, rozwijania zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień.
4.      Stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze oraz organizowanie rozrywki.
5.      Wdrażanie do samodzielnego wykonania określonych prac porządkowo – gospodarczych.
6.      Wyrabianie zaradności życiowej wychowanków, rozwijanie samodzielności i samorządności.
7.      Kształtowanie wśród wychowanków postaw wzajemnego zrozumienia, tolerancji, życzliwości i odpowiedzialności.
8.      Przygotowanie wychowanków do uczestniczenia w życiu w społeczeństwie, ludzkiej wspólnocie i rodzinie własnej.
9.      Kształtowanie prawidłowego stosunku wychowanka do przyrody i tradycji narodowych.
10.  Upowszechnianie różnych form aktywności fizycznej i dbałości o własny stan zdrowia.
 
 
ROZDZIAŁ IV
Organizacja życia i pracy w internacie
§4.
 
1.      Internat prowadzi działalność w okresie trwania zajęć dydaktyczno – wychowawczych w szkole.
2.      Pracą internatu kieruje Dyrektor Szkoły.
3.      Pracownicy pedagogiczni internatu tworzą Radę Wychowawczą Internatu ( RWI ), w skład której wchodzi przewodniczący oraz członkowie (wychowawcy).
4.      Internat również zatrudnia pracowników administracyjno – obsługowych.
5.      Wychowankowie internatu podzieleni są na grupy wychowawcze.
6.      Wymiar czasu pracy wychowawczej z jedną grupą wychowanków wynosi 49 godzin zegarowych tygodniowo.
7.      Internat sprawuje opiekę nad młodzieżą również w godzinach nocnych ( 2200 – 600 ).
8.      Od godziny 8.00 -14.00 internat szkoły jest zamknięty.
9.      Wszyscy mieszkańcy internatu tworzą Samorząd Internatu.
10.  Podstawową komórkę Samorządu Internatu stanowi grupa wychowawcza.
11.  Pracą Samorządu kieruje demokratycznie wybrany sześcioosobowy Zarząd Samorządu Internatu (ZSI ).
12.  Wychowankowie grupy wychowawczej wybierają spośród siebie Zarząd Samorządu Grupy ( ZSG )
13.  Na posiedzeniu Rady Wychowawczej Internatu, podczas których omawiane są problemy młodzieży, zapraszani są przedstawiciele ZSI oraz w razie potrzeby Dyrektor szkoły, pedagog lub inne zainteresowane osoby.
14.  RWI opracowuje plan pracy i opiniuje ogół spraw opiekuńczo – wychowawczych, podejmuje decyzje w sprawie nagradzania i udzielania kar wychowankom.
15.  ZSI reprezentuje ogół wychowanków, uczestniczy w planowaniu i realizacji pracy opiekuńczo – wychowawczej (wg potrzeb).
 
 
 
 
ROZDZIAŁ V
Zasady zakwaterowania
§5.
 
1.      O przyjęcie do internatu może ubiegać się uczeń mieszkający w miejscowości, z której codzienny dojazd do szkoły jest utrudniony lub niemożliwy.
2.      Pierwszeństwo w przyjęciu do internatu przysługuje:
a)      wychowankom domów dziecka, rodzinnych domów dziecka oraz rodzin zastępczych,
b)      dzieciom samotnych matek i ojców,
c)      dzieciom z rodzin wielodzietnych, rodzin znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej oraz rodzin zagrożonych patologią,
d)     uczniom, którzy mieszkali w internacie w ubiegłym roku szkolnym i nadal odpowiadają ustalonym kryteriom.
3.      Podanie o internat składa się w sekretariacie szkoły w terminie wyznaczonym przez dyrektora.
4.      Każdy uczeń zobowiązany jest do wypełnienia kwestionariusza osobowego  - załącznik nr 1.
5.      Uczniowi, który nie został przyjęty do internatu przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Szkoły w terminie 7 dni od daty otrzymania decyzji odmownej.
Każdy rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do podpisania oświadczenia – załącznik nr 2.
 
 
ROZDZIAŁ VI
Prawa wychowanków
§6.
 
Prawa wychowanka określa Statut szkoły, a ponadto wychowanek ma prawo do:
a)      zakwaterowania na miarę możliwości internatu oraz odpłatnego całodobowego wyżywienia,
b)      opieki zdrowotnej, na zasadzie współpracy z placówką służby zdrowia,
c)      poszanowania godności własnej, wyrażania swoich myśli, opinii, przekonań dotyczących życia w internacie, a także religijnych i światopoglądowych ( o ile nie narusza się godności osobistej i dobra innych),
d)     korzystania z pomieszczeń, urządzeń i pomocy dydaktycznych służących do nauki własnej, rozwijania i pogłębiania zainteresowań, zdolności i talentów (sala informatyczna, biblioteka, klasy od zajęć zawodowych architektury krajobrazu ).
e)      wypoczynku i kulturalnego spędzania wolnego czasu,
f)       korzystania z pomocy wychowawców i kolegów w rozwiązywaniu problemów osobistych związanych z postępami w nauce i zamieszkaniem w internacie ( w miarę możliwości dyskretnej pomocy ),
g)      opieki wychowawczej zapewniającej bezpieczeństwo, ochronę, a także ochrony przed różnymi formami przemocy fizycznej lub psychicznej,
h)      współudziału w decydowaniu o sprawach wychowawczych i organizacyjnych internatu,
i)        uczestniczenia we wszystkich zajęciach organizowanych w internacie i w szkole, o ile nie narusza to rozkładu zajęć,
j)        przyjmowania osób odwiedzających go, po uprzednim poinformowaniu
i wylegitymowaniu się osoby odwiedzającej, spotkania takie  odbywają się poza pokojem wychowanka w miejscu wyznaczonym przez wychowawcę,
k)      opuszczania internatu w wyznaczonym czasie, a w innym za zgodą wychowawcy lub na prośbę rodzica lub prawnego opiekuna,
l)        do poszanowania uczuć, przyjaźni i dyskrecji,
m)    do kultywowania i tworzenia dobrych tradycji internatu,
n)      do spędzania w ciekawy sposób czasu wolnego, a w przypadku nauk własnych prac wiążących się z nauką ( zajęcia ogrodnicze oraz prace porządkowe wokół szkoły dla osób chętnych pod opieką wychowawcy, zajęcia artystyczne oraz aktywne formy spędzania czasu na dworze – wycieczki rowerowe, jazda na rolkach oraz inne propozycje wychowanków).
 
ROZDZIAŁ VII
Obowiązki wychowanków
§7.
 
Wychowanek ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie szkoły, Regulaminie Internatu oraz innych regulaminach i zarządzeniach Dyrektora  szkoły.
Podporządkować się poleceniom wychowawców i postanowieniom ZSI.
3.      Przestrzegania wszystkich zasad współżycia społecznego.
1)      wychowankowie internatu powinni zatem:
a)      szanować się nawzajem i dbać o ciepłą i rodzinną atmosferę.
b)      kierować się duchem przyjaźni, tolerancji i wzajemnego zrozumienia,
c)      opanowywać odruchy złości, agresji i niechęci we wzajemnych kontaktach,
d)     dbać o codzienną higienę osobistą oraz nosić obuwie zmienne,
e)      przestrzegać zasad porządku w sypialniach (m.in. odpowiednio zasłane łóżka, sprzątanie pomieszczeń, porządek w szafach i szafkach, czysta bielizna pościelowa, systematyczne opróżnianie kosza na śmieci,  itp.)
f)       dbać o estetykę i porządek innych pomieszczeń w internacie poprzez pełnienie dyżuru zgodnie z planem ZSI.
g)      zgłaszać dyżury do głównego dyżurnego, wybranego przez ZSI oraz RWI,
h)      zgłaszać dyżury wykonane w dniu gospodarczym (w czwartek) do wychowawcy oraz do głównego dyżurnego, wybranego przez ZSI oraz RWI,
i)        zgłaszać wychowawcy zauważone przypadki kradzieży, niszczenia mienia internatu oraz innych przypadków mogących zagrażać bezpieczeństwu ogółu.
2)      Każdy wychowanek zobowiązany jest do:
a)      systematycznego uczenia się, wzbogacania swojej wiedzy, wykorzystywania jak najlepiej czasu i warunków do nauki,
b)      aktywne uczestniczenie w zajęciach regulaminowych, a także współdziałania w organizacji różnych form spędzania czasu wolnego w internacie,
c)      dbania o wspólne dobro, ład i porządek na terenie internatu i wokół szkoły, a także dokonywania drobnych prac  pod nadzorem wychowawcy,
d)     wychowanek ponosi materialną odpowiedzialność za zniszczenie sprzętu i urządzeń w internacie oraz za osobę odwiedzającą,
e)      terminowego uiszczania opłat za wyżywienie w internacie ,
f)       uzyskania zgody wychowawcy za każdorazowy wyjazd z internatu w ciągu tygodnia lub wyjście poza, jak i w czasie wolnym, po uprzednim kontakcie z rodzicem,
g)      przestrzegania przepisów porządkowych, bezpieczeństwa, higieny i przeciwpożarowych,
h)      dbania o własne zdrowie, życie i bezpieczeństwo,
i)        zgłaszania się u dyżurnego wychowawcy w razie choroby lub złego samopoczucia,
j)        współudziału w realizacji zadań podejmowanych przez grupę wychowawczą i samorząd,
k)      przestrzegania porządku dnia.
4.      Za porządek i przestrzeganie zasad higieny w internacie odpowiadają wszyscy wychowankowie.
5.      Wychowankowie wychodzący poza teren szkoły są zawsze zobowiązani do wpisywania się do zeszytu wyjść, który posiada dyżurujący wychowawca.
6.      W pokojach mieszkalnych nie należy przechowywać żywności łatwo psującej się.
7.      Przed wyjazdem do domów wychowankowie powinni sprawdzić, czy w ich pokojach i innych pomieszczeniach internatu jest porządek, okna zewnętrzne są zamknięte, odbiorniki prądu wyłączone, a kosze na śmieci opróżnione. Drzwi do tych pomieszczeń powinni zamykać na klucz.
 
 
§8.
 
1.      Wychowankom internatu zabrania się:
a)      czytania niestosownych książek i czasopism,
b)      oglądania niestosownych filmów,
c)      używania wulgarnego słownictwa,
d)     wszczynania i toczenia bójek, używania złośliwych przezwisk
i niecenzuralnych epitetów,
e)      niszczenia mienia znajdującego się na terenie internatu,
f)       palenia wyrobów tytoniowych, spożywania alkoholu, używania
i rozpowszechniania narkotyków lub innych środków odurzających oraz zażywania leków bez wskazań lekarza,
g)      samodzielnego opuszczania terenu internatu,
h)      korzystania z własnych oraz „okazyjnych” środków lokomocyjnych (samochód, rower, motor itp.).
i)        opuszczania internatu po godzinie 19.00 w okresie jesienno-zimowym,
j)        wprowadzenia do internatu osób postronnych bez wiedzy wychowawcy,
k)      słuchania muzyki oraz głośnego zachowywania się w stołówce podczas posiłków,
l)        przetrzymywania drogocennych przedmiotów i większych sum pieniędzy, za utratę których szkoła nie odpowiada,
m)    samowolnego zmieniania miejsca zamieszkiwania, przenoszenia mebli i sprzętu w internacie,
n)      zamykania się na klucz w pokojach oraz innych pomieszczeniach w internacie,
o)      przywłaszczania cudzego mienia,
p)      samowolnego mocowania dekoracji na ścianach,
q)      przetrzymywania zwierząt na terenie internatu,
r)       przechowywania i korzystania ze sprzętu sportowego, służącego do wykonywania ćwiczeń o dużym obciążeniu (tzw. ćwiczenia siłowe).
2.      W przypadku podejrzenia, że wychowanek znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających na podstawie zgody rodziców/prawnych opiekunów wychowanek ma obowiązek poddania się badaniom alkomatem lub narkotestem. O tym fakcie poinformowani są rodzice/opiekunowie, którzy zobowiązani są do natychmiastowego, osobistego kontaktu z kadrą pedagogiczną internatu.
 
ROZDZIAŁ VIII
Porządek dnia
§9.
 

 

GODZINA

 

WYKONYWANE CZYNNOŚCI

630 - 700

pobudka

700 - 730

śniadanie

730 - 740

pełnienie dyżuru porannego

745

wyjście z internatu na zajęcia lekcyjne

800 - 1400

zajęcia lekcyjne

1400

otwarcie internatu

1400- 1530

obiad

do  1700

czas wolny

1700 - 1830

czas nauki własnej

w czwartek 

1930 – 2100

czas nauki własnej

w czwartek 

1930 – 2100

wykonywanie generalnych porządków bez możliwości opuszczania terenu internatu

1830 – 1900

zajęcia indywidualne bez możliwości wyjścia poza teren szkoły

1900 - 1930

kolacja

1900 - 1930

czas wolny

1930– 2100

toaleta wieczorna

2130 – 2150

pełnienie dyżuru  wieczornego

2200 -  600

cisza nocna

 
W każdą niedzielę od 1800 -  2100 wychowankowie przyjeżdżają do internatu
Od  745 w piątek do 1800   w niedziele internat jest zamknięty.
                
ROZDZIAŁ IX
Nagrody i kary
§10.
 
Za wyróżniającą się aktywność, przykładne zachowanie i dobre wyniki w nauce wychowanek może otrzymać następujące nagrody:
a)      pochwała indywidualna od wychowawcy,
b)      pochwała indywidualna wychowawcy udzielana w obecności grupy,
c)      pochwała indywidualna od Dyrektora udzielana na apelu,
d)     zwolnienie z pełnienia dyżuru,
e)      nagroda rzeczowa, dyplom uznania,
f)       list pochwalny do rodziców lub opiekunów.
Za naruszenie zasad współżycia w internacie i nie wywiązywanie się z obowiązków wychowanek może otrzymać następujące kary:
a)      indywidualne upomnienie od wychowawcy,
b)      przedłużenie pełnienia dyżuru,
c)      naganę od wychowawcy w obecności grupy wychowawczej,
d)     skierowanie na rozmowę do pedagoga szkolnego,
e)      naganę Dyrektora z ostrzeżeniem wydalenia z internatu ogłoszoną na apelu, z powiadomieniem rodziców,
f)       wydalenie wychowanka z internatu.
3.      Gradacja kar nie musi być zachowana.
4.      Wszystkie pochwały i kary wychowanków są zapisywane w dzienniku zajęć internatu i przekazywane wychowawcom klasy.
Za nieprzestrzeganie regulaminu internatu oraz za szczególnie rażące naruszenie zasad współżycia społecznego i  negatywny wpływ na kolegów, wychowanek może utracić prawo do zamieszkiwania w internacie.
Decyzję o usunięciu wychowanka z internatu  podejmuje Dyrektor Szkoły.   Od powyższej decyzji wychowanek może odwołać się do jednostki nadrzędnej szkoły w terminie 7 dni. Wychowanek usunięty ze szkoły traci prawo do zamieszkiwania w internacie.
 
ROZDZIAŁ X
Regulamin stołówki szkolnej
§11.
 
Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są uczniowie i pracownicy szkoły prowadzącej stołówkę.
Posiłki wydawane są w godzinach:
·         śniadania od 7.00 do 7.30,
·         obiady od 14.15 do 15.15,
·         kolacje od 19.00 do 19.30.        
Opłatę za posiłki ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
Opłatę za obiady należy uiszczać do 15 każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc żywieniowy. 
Obiady wydawane są wyłącznie na podstawie ważnych karteczek obiadowych zakupionych w księgowości. Warunki dotyczące korzystania z posiłków i odpłatności określone są przez dyrektora szkoły.
Zagubienie karteczek obiadowych należy zgłosić u osoby zbierającej pieniądze, w tym wypadku w księgowości oraz w kuchni.
Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom nie spożywającym posiłków, w tym również rodzicom uczniów.
W przypadku nieobecności osoby uprawnionej w szkole lub rezygnacji z posiłku zwrotowi podlega opłata wniesiona za posiłek za pierwszy dzień nieobecności lub dzień zgłoszenia rezygnacji z posiłku. W przypadku gdy nieobecność lub rezygnacja zostaną zgłoszone nie później niż w dniu poprzedzającym nieobecność lub dzień, w którym osoba uprawniona zrezygnowała z posiłku, odpis zostanie uwzględniony. Koszt niewykorzystanych obiadów odlicza się przy opłacie za następny miesiąc.
W przypadku planowanej nieobecności w szkole (wycieczki) należy zgłosić ten fakt przynajmniej jeden dzień wcześniej.
 Jeżeli uczeń ma usprawiedliwioną nieobecność, obiad może być wydawany rodzinie ucznia.
Podczas pobytu w stołówce uczniowie zachowują się kulturalnie. Nadzór nad uczniami pełni  wychowawca wspomagany przez dyżurnego zgodnie z grafikiem dyżurów.
Po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy odstawić do wyznaczonego okienka.
 
ROZDZIAŁ XI
 Dokumentacja pracy internatu
 §12.
 
1.      Internat prowadzi następującą dokumentację pracy:
a)      roczny plan pracy internatu,
b)      dziennik zajęć internatu,
c)      zeszyt wyjść i wyjazdów wychowanków,
d)     zeszyt obecności wychowanków,
e)      księga meldunkowa wychowanków,
f)       tygodniowy harmonogram pracy wychowawców.
 
§13.
 
Regulamin internatu jest dostępny w sekretariacie szkoły, w pokoju wychowawców  oraz na tablicach ogłoszeń w internacie.
Regulamin został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Wychowawczej Internatu w dniu 4.09.2016 r.
Regulamin internatu wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Radę Pedagogiczną, dn. 5.09.2016 r.