+48 91 41 45 441    zspmieszkowice@op.pl

1  Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-
wychowawczych
2 września 2019 r.
 Zimowa przerwa świąteczna  
23-31 grudnia 2019 r. Ferie zimowe 10 - 23 luty 2020 r.
województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie
 Wiosenna przerwa świąteczna 9 - 14 kwietnia 2020 r.

 Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku
nauki w gimnazjum:
a) w gimnazjach dla dorosłych, w których
nauka kończy się w semestrze jesiennym:
- część humanistyczna
- część matematyczno-przyrodnicza
- część z języka obcego nowożytnego
b) dodatkowy termin w gimnazjach
wymienionych w lit. a:
- część humanistyczna
- część matematyczno-przyrodnicza
- część z języka obcego nowożytnego
c) w pozostałych gimnazjach:
- część humanistyczna
- część matematyczno-przyrodnicza
- część z języka obcego nowożytnego
d) dodatkowy termin w gimnazjach
wymienionych w lit. c:
- część humanistyczna
- część matematyczno-przyrodnicza
- część z języka obcego nowożytnego
 ustali Centralna Komisja Egzaminacyjna (www.cke.edu.pl)


 Zakończenie zajęć w klasach (semestrach)
programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych
(z wyjątkiem szkół wymienionych w pkt 7 i 8 oraz
zasadniczych szkół zawodowych, w których
zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się
w pierwszym powszednim dniu września)
 24 kwietnia 2020 r.


 Egzamin maturalny:
- część ustna
- część pisemna
 4 - 21 maja 2020 r. (www.cke.edu.pl)


 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe:
a) w okresie zimowym
- etap pisemny
- etap praktyczny
b) w okresie letnim
- etap pisemny
- etap praktyczny
 ustali Centralna Komisja Egzaminacyjna (www.cke.edu.pl)


 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych  26 czerwca 2020 r.


10   Ferie letnie  27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.