+48 91 41 45 441    zspmieszkowice@op.pl

Zmiana harmonogramu rekrutacji - nowe terminy!

REKRUTACJA 2020 / 2021

ZASADY REKRUTACJI W ZESPOLE SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W MIESZKOWICACH


tutaj pobierz SZKOLNE ZASADY REKRUTACJI


A
BSOLWENCI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decyduje liczba punktów uzyskanych w procesie rekrutacyjnym. Kandydat do szkoły ponadpodstawowej może otrzymać punkty za:
  1. wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki - 0,35 pkt. za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie z zakresów: języka polskiego i matematyki oraz 0,3 z języka obcego nowożytnego.
  2. oceny z zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły, z 4 następujących przedmiotów: języka polskiego, matematyki, języka obcego oraz przedmiotu w zależności od zawodu lub profilu kształcenia:
  • technik żywienia i usług gastronomicznych- biologia
  • technik architektury krajobrazu- biologia
Przeliczenia ocen na punkty będą dokonywane zgodnie z zasadą:
     a)      celujący – 18 pkt, bardzo dobry – 17 pkt, dobry – 14 pkt, dostateczny – 8 dopuszczający - 2 pkt,
          b)   ukończenie szkoły z wyróżnieniem 7 pkt
          c)    3 pkt za udokumentowaną działalność społeczną. 
  1. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych wg http://www.kuratorium.szczecin.pl/szkoly-i-organy-prowadzace/rekrutacja/aktualizacja-komunikatu-ministra-edukacji-narodowej-w-sprawie-wykazu-olimpiad-przedmiotowych-przeprowadzanych-z-przedmiotu-lub-przedmiotow-objetych-egzaminem-osmoklasisty-lub-egzaminem-maturalnym-w-ro/
  2. Rekrutację przeprowadza się zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia nr 2/2020 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2020 r., (dostępne poniżej)
          http://bip.kuratorium.szczecin.pl/?app=zarzadzenia&nid=9157&y=2020