+48 91 41 45 441    zspmieszkowice@op.pl

REKRUTACJA 2021 / 2022
ZASADY REKRUTACJI W ZESPOLE SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W MIESZKOWICACH

 

ABSOLWENCI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decyduje liczba punktów uzyskanych w procesie rekrutacyjnym. Kandydat do szkoły ponadpodstawowej może otrzymać punkty za:
  1. wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki - 0,35 pkt. za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie z zakresów: języka polskiego i matematyki oraz 0,3 z języka obcego nowożytnego.
  2. oceny z zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły, z 4 następujących przedmiotów: języka polskiego, matematyki, języka obcego oraz przedmiotu w zależności od zawodu lub profilu kształcenia:
  • technik żywienia i usług gastronomicznych- biologia
  • technik architektury krajobrazu- biologia
Przeliczenia ocen na punkty będą dokonywane zgodnie z zasadą:
          a)    celujący – 18 pkt, bardzo dobry – 17 pkt, dobry – 14 pkt, dostateczny – 8 dopuszczający - 2 pkt,
          b)   ukończenie szkoły z wyróżnieniem 7 pkt
          c)    3 pkt za udokumentowaną działalność społeczną. 
  1. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych wg http://www.kuratorium.szczecin.pl/szkoly-i-organy-prowadzace/rekrutacja/wykaz-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-ustalony-przez-zachodniopomorskiego-kuratora-oswiaty-uwzglednianych-w-postepowaniu-rekrutacyjnym-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny2021-2022/
  2. Rekrutację przeprowadza się zgodnie z terminami udostępnionymi na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Szczecinie                                                                http://www.kuratorium.szczecin.pl/kuratorium/aktualnosci/terminy-postepowania-rekrutacyjnego-na-rok-szkolny-2021-2022/