+48 91 41 45 441    zspmieszkowice@op.pl

REKRUTACJA 2019 / 2020
ZASADY REKRUTACJI W ZESPOLE SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W MIESZKOWICACH

 
ABSOLWENCI SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH

O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decyduje liczba punktów uzyskanych w procesie rekrutacyjnym. Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej może otrzymać punkty za:
 1. wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum - 0,2 pkt. za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie gimnazjalnym z zakresów: języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych (biologii, geografii, fizyki, chemii) i języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym.
 2. oceny z zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, z 4 następujących przedmiotów: języka polskiego, matematyki, historii oraz przedmiotu w zależności od zawodu lub profilu kształcenia:
 • technik żywienia i usług gastronomicznych- biologia
 • technik architektury krajobrazu- biologia
Przeliczenia ocen na punkty będą dokonywane zgodnie z zasadą:
          a)       celujący – 18 pkt, bardzo dobry – 17 pkt, dobry – 14 pkt, dostateczny – 8, dopuszczający - 2 pkt,
          b)   ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem 7 pkt
          c)    3 pkt za udokumentowaną działalność społeczną. 
 1. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych dla gimnazjalistów oraz konkursów turniejów i zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych o zasięgu międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim, powiatowym organizowanych przez Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły na podstawie przepisów rozporządzenia MEN z 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 - 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.
 2. Przy przyjmowaniu do szkół w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają (rozdział 2a Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie światy - DZ. U. z 2015 r., poz. 2156):
 • sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo- wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych;
 • kandydaci z rodzin wielodzietnych;
 • kandydaci niepełnosprawni lub mający niepełnosprawnych rodziców;
 • kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych wchodzących w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Osadników Wojskowych w Mieszkowicach, dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji. Szkolna komisja  rekrutacyjna sporządza protokół postępowania kwalifikacyjnego. Na podstawie protokołu sporządza listy kandydatów:                                                                                         a)    przyjętych do szkoły,                                                                                                                                                               b)   nie przyjętych do szkoły
 2. W okresie rekrutacji kandydaci składają do nie więcej niż trzech szkół ponadgimnazjalnych podania – kwestionariusze zgodnie z harmonogramem. Rekrutacja trwa od 9 maja 2019 r.  do 18 czerwca 2019 r. do godziny 15.00.
 3. Do podania należy dołączyć niezbędne dokumenty:
 • świadectwo (lub kopię) ukończenia gimnazjum wraz z zaświadczeniem o wynikach egzaminu gimnazjalnego (lub kopię) poświadczone przez dyrektora gimnazjum stosownymi pieczęciami oraz adnotacją: "za zgodność z oryginałem" i datą, 
 • 2 aktualne fotografie ,
 • kartę zdrowia oraz zaświadczenie lekarskie (lekarz medycyny pracy) o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie, w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe;
 1. Rekrutację przeprowadza się zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia nr 8/2019 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2019 r., (dostępne poniżej)
http://www.kuratorium.szczecin.pl/szkoly-i-organy-prowadzace/rekrutacja/zarzadzenie-nr-8-2019-zachodniopomorskiego-kuratora-oswiaty-z-dnia-30-stycznia-2019-r-w-sprawie-okreslenia-terminow-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajacego-w-tym-t/


A
BSOLWENCI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decyduje liczba punktów uzyskanych w procesie rekrutacyjnym. Kandydat do szkoły ponadpodstawowej może otrzymać punkty za:
 1. wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki - 0,35 pkt. za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie z zakresów: języka polskiego i matematyki oraz 0,3 z języka obcego nowożytnego.
 2. oceny z zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły, z 4 następujących przedmiotów: języka polskiego, matematyki, historii oraz przedmiotu w zależności od zawodu lub profilu kształcenia:
 • technik żywienia i usług gastronomicznych- biologia
 • technik architektury krajobrazu- biologia
Przeliczenia ocen na punkty będą dokonywane zgodnie z zasadą:
          a)      celujący – 18 pkt, bardzo dobry – 17 pkt, dobry – 14 pkt, dostateczny – 8 dopuszczający - 2 pkt,
          b)   ukończenie szkoły z wyróżnieniem 7 pkt
          c)    3 pkt za udokumentowaną działalność społeczną. 
 1. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych wg http://www.kuratorium.szczecin.pl/szkoly-i-organy-prowadzace/rekrutacja/wykaz-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-ustalony-przez-zachodniopomorskiego-kuratora-oswiaty-uwzglednianych-w-postepowaniu-rekrutacyjnym-na-rok-szkolny-2019-2020-dla-absolwentow-dotychczasowy/
 2. Rekrutację przeprowadza się zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia nr 8/2019 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2019 r., (dostępne poniżej)
http://www.kuratorium.szczecin.pl/szkoly-i-organy-prowadzace/rekrutacja/zarzadzenie-nr-8-2019-zachodniopomorskiego-kuratora-oswiaty-z-dnia-30-stycznia-2019-r-w-sprawie-okreslenia-terminow-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajacego-w-tym-t/